Thomas Sullivan::Thomas Sullivan - GSMA Mobile 360 Series