Karim Lesina::Karim Lesina - GSMA Mobile 360 Series